תנאי שימוש ופרטיות

מדיניות פרטיות אתגר ללא סוכר Re-Feed  (להלן: "ריפיד")
קבלת הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווה תנאי לקבלת שירותי ריפיד, לפי המפורט להלן.
1.    הכניסה לאתר ו/או הורדת האפליקציה ו/או השימוש בשירותי ריפיד בין באמצעות האתר ו/או האפליקציה, מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו ו/או בתקנון ו/או בתנאי השימוש של אתר זה וליתר התנאים כפי שיכולים להופיע באתר ו/או באפליקציה.
2.    במסגרת האתר ו/או האפליקציה, ובהתאם למידע שתעביר ויוקלד על ידך לריפיד, יתקבלו גרפים שבועיים על מצבך ובין היתר: בדיקות דם, משקל, גובה, מצב רוח, דיווחי אכילה, מידע על פעילויות ספורטיביות, מידע בדבר איכות השינה ומידע נוסף. 
3.    ככל שיועבר ממך מידע רב יותר בהתאם לדרישות ריפיד, כך מגוון הנתונים והשירותים יהיה פתוחים בפניך. 
4.    בעת ההרשמה תדרש למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.
5.    הפרטים שיימסרו על ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של ריפיד והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות הדין.
6.    ריפיד תורשה להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ההרשמה או הצטרפות ו/או לשירותי ריפיד. 
7.    מובהר כי אינך חייב למסור לריפיד פרטים כלשהם. יחד עם זאת, מסירת מידע חלקי, יימנע ממך קבלת מידע מלא במסגרת התוכנית.
8.    ריפיד תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידך במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש בריפיד, על מנת ליצור קשר עמך ולעדכן אותך בדבר שירותי ריפיד ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי ריפיד או על ידי אחרים עמם תתקשר ריפיד. 
9.    בנוסף, ריפיד רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה אותך בשמך או בפרטי זהותך. 
10.    ריפיד תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים של לצדדים שלישיים, אלא אם תחוייב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר ריפיד. 
במקרה זה תהא ריפיד רשאית למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
11.    מובהר כי ריפיד פועלת לאבטחת המידע ונוקטת אמצעים לשם כך. ואולם, מאחר ומדובר ברשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי ריפיד, ועליך להיות מודע לאפשרות זו, בבואך לבחור האם למוסר את פרטיך לריפיד. מובהר בזאת כי היה ולמרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטיך עקב חדירת צד ג' לאתר או מכל סיבה אחרת, לא תחול על ריפיד כל אחריות.
על מנת להגן על פרטיותך, ריפיד ממליצה לנקוט באמצעי זהירות בעת הימצאותך באתר ו/או באפליקציה ובתוך כך:
- שם המשתמש והסיסמא כפי שנתקבלו מריפיד הם אישיים;
- בשימוש ברשת אלחוטית, מומלץ לאבטח את הכניסה לרשת באמצעות שם משתמש וסיסמא;
- הימנע/י ממסירת הסיסמא לזרים ובעיקר אם הגורם מזדהה כנציג ריפיד