תקנון אתגר ללא סוכר

 1. “אתגר ללא סוכר” (להלן: האתגר)  הינה תוכנית תזונה המציגה בפני המשתתפים מידע ותכנים בתחום תזונה נכונה, נזקי הסוכר וכן מידע נוסף בנוגע לאורח חיים מאוזן בריא.
 2. הניסוחים בתקנון זה מובאים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
 3. כתובתנו: נחל מודיעין 54 כפר האורנים

הגבלת אחריות

 1. באתגר ללא סוכר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, ידיעות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע למשתתף לבצע בדיקה עצמאית של המידע.
 2. כל התכנים המתפרסמים, לרבות טיפים, רעיונות והמלצות, מיועדים לאנשים בריאים, ואינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או אחר. יישום התכנים הנ”ל הינו באחריות בלעדית של המשתתף, ו”האתגר” אינו אחראי לכל נזק שעלול להיגרם במישרין ו/או בעקיפין עקב שימוש בתכני התוכנית.
 3. המשתתף מצהיר בזה, כי ידוע לו שהאתגר אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
 4. המשתתף מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאתגר פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
 5. המידע המתפרסם בקבוצת הפייסבוק כולל גם מידע שמתפרסם בקבוצה על ידי המשתתפים. “האתגר” אינו אחראי למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם האתגר. האתגר לא יישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתגר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
 6. האתגר אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

תנאים לשימוש במידע

 1. מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הנה למשתתף בלבד וכי אין המשתתף רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג’ כלשהו.
 2. המשתתף מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתגר. כן, מתחייב המשתתף, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. המשתתף מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
 3. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתגר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת האתגר מראש ובכתב.
 4. המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
 5. לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
 6. המשתתף מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
 7. המשתתף מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, או כל דין אחר.
 8. ידוע למשתתף, כי האתגר רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהקבוצה, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתתף. האתגר יהיה רשאי להפסיק את פעילותו של משתתףבקבוצה לפי שיקול דעתו, וללא מתן הסברים או הודעה מראש.

הגנת הפרטיות

 1. בעת ההרשמה ידרשו המשתתפים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.
 2. הפרטים שיימסרו על ידי המשתתפים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של האתגר והוא יעשה בו שימוש בכפוף להוראות הדין.
 3. האתגר יורשה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ההרשמה או הצטרפות ו/או לשירותים שבאתגר.
 4. מובהר כי המשתתף אינו חייב למסור לאתגר פרטים כלשהם. יחד עם זאת, קבלת חלק מהשירותים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.
 5. האתגר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתתפים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתגר, על מנת ליצור קשר עם המשתתפים ולעדכן אותם בדבר שירותי האתגר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי האתגר או על ידי אחרים עמם יתקשר האתגר. בנוסף, האתגר רשאי לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידו לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג’ וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתתף בשמו או בפרטי זהותו. היה והמשתתף יחפוץ בכך ויודיע רשמית לאתגר יוצאו פרטי המשתתף ממאגר הנתונים של האתגר.
 6. האתגר יימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם הוא מחויב לעשות כןעל פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתתף באתר החברה. במקרה זה יהא האתגר רשאי למסור את פרטי המשתתף לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 7. מובהר כי האתגר פועל לאבטחת המידע ונוקט אמצעים לשם כך. ואולם, מאחר ומדובר באתגר המהווה חלק מרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האתגר, ועל המשתמש להיות מודע לאפשרות זו, בבואו לבחור האם למוסר את פרטיו לאתגר. מובהר בזאת כי היה ולמרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג’ לאתר או מכל סיבה אחרת, לא תחול על האתגר כל אחריות.

תנאי תוכנית אתגר ללא סוכר באינטרנט

24. ידוע למשתתף כי התוכנית והתפריט שיקבל אינו אישי ומתאים לאנשים בריאים.

25. ידוע למנוי כי האתגר, מפעיליו ועובדיו, אינם משמשים תחליף להתייעצות עם גורמים רפואיים מוסמכים ומומלץ כי בטרם יתחיל בתוכנית יתייעץ עם רופא באם הנו כשיר להשתתף בתוכנית.

26. תכני אתגר ללא סוכר, ייפתחו ביום חמישי, יום פתיחת האתגר וייחסמו שבועיים לאחר תום 30 הימים.

ביטול השתתפות

אתגר 30 יום-

27. החזר כספי מלא יינתן עד 3 ימים מתחילת האתגר (יום חמישי פתיחת אתגר ועד למוצ״ש העוקב לו). 4-7 ימים מיום פתיחת האתגר (ראשון-חמישי) יזכה ב-50% החזר כספי. לאחר מכן, לא יוחזרו דמי ההשתתפות באתגר.

28.משתתף שנרשם לאתגר שהחל וגילה כי אינו יכולים, מכל סיבה, להשתתף באתגר, יכול לשמור את הזכות להשתתף באתגר אחר וזאת בטווח של חצי שנה מיום ההרשמה. באם ייבחר בזכות זו, יוצא המשתתף מהאתגר אליו נרשם.

אתגר המשך-

29. משתתף שנרשם לתכנית ההמשך ומסיבה כלשהי בחר שלא להמשיך בה, יוכל לקבל החזר כספי מלא ששולם עבור התכנית וזאת מרגע ביצוע העסקה ועד 48 שעות ממועד פתיחת תכנית ההמשך.
30. משתתף שבוחר שלא להמשיך בתכנית וזאת לאחר 48 שעות ממועד פתיחת התכנית ועד ל 7 ימים ממועד פתיחת התכנית יקבל החזר כספי של עלות התכנית בניכוי 30% דמי ביטול.
31. משתתף שבוחר שלא להמשיך בתכנית וזאת לאחר 7 ימים ממועד פתיחת התכנית ועד 14 יום מפתיחת התכנית יקבל החזר כספי בסך 50% מעלות התכנית ששילם.
32. לאחר 14 יום מתחילת התוכנית, אין החזר כספי.

משתתף חוזר

33. משתתף שסיים אתגר מלא, יוכל לחזור ולהשתתף באתגר פעם נוספת בעלות מוזלת – 35% הנחה ממחיר האתגר נכון למועד בו בחר להשתתף שוב.

אופן ביצוע ההרשמה

34. לאחר שביצע המנוי את ההרשמה יקבל המנוי הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי הרשמתו. האתגר יעשה כל שביכולתו לעדכן את המנוי בהליך ההרשמה בהקדם אך עם זאת האתגר אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר או במערכת הדיוור לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

רק לאחר שהחברה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי של המנוי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע ההרשמה, תיחשב ההרשמה כבת ביצוע ויתחיל המנוי בתכנית.

החיוב מתבצע עפ”י פרטי כרטיס האשראי המצויים במערכת האתר.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית.

אופן ביצוע התשלום

35. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש למלא במקום המיועד לכך.

אבטחה

36. כל אזורי האתר בהם קיימת הזנת פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים , מאובטחים בטכנולוגיית SSL.

פרוטוקול SSL הינו סטנדרט בינלאומי המאפשר הצפנה של מידע העובר בין השרת לדפדפן. באזורים המאובטחים כאמור יופיע סימול של מנעול המעיד על כך שהאזור מאובטח.

תנאים נוספים

37. פרטי המנוי יישמרו במאגר המידע של האתגר, מפעילי האתגר לא יעבירו את הפרטים האישיים לאף גורם אחר.

החברה תהא רשאית לשלוח למנוי דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל פה בכל דבר, לרבות מידע מקצועי, שיווקי ומסחרי.

בכל מקרה, בו מחמת “כוח עליון”, נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו ו/או לעמוד בהתחייבויות אחרות שלו, יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את ההתקשרות עם המנויים, כולם או חלקם.

בסעיף זה “כוח עליון” משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

מפעילי האתגר שומרים את הזכות לסגור את האתגר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתם ו/או באם יתברר להם שהתבצעה או מתבצעת באתגר פעילות בלתי חוקית ו/או נגרמה תקלה טכנית באתגר.

דין ושיפוט

38. הדין החל על ההרשמה ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד